I Licytacja Nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Mariusz Kopeć

Kancelaria Komornicza nr V w Jeleniej Górze; 58-500 Jelenia Góra, ul. Zamenhofa 3/1

tel.: 75 76 470 25, fax: , www.komornikkopec.pl, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 08 2030 0045 1110 0000 0082 8050 KOD SWIFT: GOPZPLPW

Sygn. akt Km 1642/13

Jelenia Góra, dnia 30-07-2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc,, że w dniu 13-10-2020 r. o godz. 14:00 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 ( sala nr 124 ).

o d b ę d z i e s i ę

I L I C Y T A C J A

nieruchomości- lokal stanowiący odrębną nieruchomość - położonej w Jeleniej Górze, przy ul. Sobieskiego 25/10, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00085666/3.

W/w nieruchomość stanowi własność dłużnika Pawłowski Wojciech Robert

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 102 700,00 zł.

Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 77 025,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10 270,00 zł.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię należy złożyć w gotówce, na konto t/j BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08203000451110000000828050 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

MARIUSZ KOPEĆ

stat4u