I Licytacja Ruchomości

Km 1271/18

Jelenia Góra, dnia 2019-04-30

OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.05.2019 r. o godz. 12.00 pod adresem: ul. Zamenhofa 3/1 58-500 Jelenia Góra odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 Kodeksu postępowania cywilnego pierwsza licytacja ruchomości: samochód: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY marki: FIAT model: SEICENTO VAN 1.1 o nr rej. DJ56652 , nr VIN: ZFA18700000946288, rok prod: 2002 ruchomość oszacowana jest na kwotę 1 000,00 zł. cena wywołana wynosi trzy czwarte sumy oszacowania tj kwotę.750,00zł. przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania czyli kwotę 0,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: 08 2030 0045 1110 0000 0082 8050 Bank BGŻ BNP Paribas SA rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód skarbu państwa (art. 8671 kpc).

W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania.

Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się - w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku - do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc).komornik w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dz.u. nr 54 poz. 535) wystawia faktury vat. Ruchomości można oglądać w dniu licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej.

uwaga: licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

stat4u