II Licytacja Nieruchomości

KM 1577/16

Jelenia Góra dnia 08.04.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE O II LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc. ogłasza II licytację nieruchomości - lokal mieszkalny, udziały po 1/2 - położonej w Mysłakowicach Wojanów 11/3, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00079342/1.

Licytacja odbędzie się w dniu 04-06-2019 r. o godz. 14:45 w sali nr 233 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 68 520,00 zł.

Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 34.260,00 zł.

Cena wywołania wynosi:2/3 wartości oszacowania udziału tj. kwotę 22.840,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 3.426,00 zł.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Suma oszacowania udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 34.260,00 zł.

Cena wywołania wynosi:2/3 wartości oszacowania udziału tj. kwotę 22.840,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 3.426,00 zł.

Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto tj. BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08203000451110000000828050 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu , iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

stat4u