I licytacja nieruchomości

Jelenia Góra 31-01-2018r.

Km 1480/16

OBWIESZCZENIE O  I  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc.

ogłasza I licytację nieruchomości, lokal stanowiący odrębną nieruchomość, położonej w Miłkowie przy ul. Brzezie Karkonoskie 10/3, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą nr Kw JG1J/00039514/6.
Licytacja odbędzie się w dniu 12-06-2018r. o godz. 13:45 w sali nr 124 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę                                                                                                                                  29 760,00 zł.
Cena wywołania nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę                                                                                    22 320,00 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie                                                                                                2 976,00 zł.
Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto tj. BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08203000451110000000828050 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

stat4u