II licytacja nieruchomości

Jelenia Góra 24-07-2017r.

Km 350/17

OBWIESZCZENIE O II  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Mariusz Kopeć mający Kancelarię w Jeleniej Górze przy ul. Zamenhofa 3/1, na zasadzie art. 953 § 1 Kpc w związku z art. 955 Kpc.

ogłasza II licytację nieruchomości gruntowej zabudowanej, działka nr 42/4, udział 6342/10000, położonej w Jeleniej Górze przy ul. Wolności 258, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi  księgę wieczystą nr Kw JG1J/00038166/4.
Licytacja odbędzie się w dniu 12-12-2017 r. o godz. 10:40 w sali nr 121 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę (udział 10000/10000) tj.                                                                                              991.360,00 zł.

Udział 6342/10000 nieruchomości oszacowany jest na kwotę                                                                                                      628.700,00 zł.
Cena wywołania wynosi 2/3 wartości oszacowania udziału tj. kwotę                                                                                             419.133,33 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie                                                                                              62.870,00 zł.
Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy złożyć w gotówce lub na konto tj. BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08203000451110000000828050 albo książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.
Nieruchomość można oglądać na dwa tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w aktach sprawy.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

stat4u